ProRec-BE NL

Bericht aan het Intermutualistisch College

Aan het Intermutualistisch College
Aan Bernard Wathelet, contact persoon


Hierbij zouden wij enkele problemen willen aankaarten in verband met hoofdzakelijk de hernieuwingen van de GMD’s bij middel van een betaling aan de bankrekening van de  zorgverstrekker.

Enkele landsbonden/federaties gebruiken daarbij de naam (+ voornaam) van de patiënt. Het verschijnen van de naam van een patiënt in boekhoudkundige stukken lijkt ons niet in overeenstemming te zijn met de nieuwe GDPR vereisten. Het is op zijn minst betwistbaar. Betreft de landsbonden 300, 400 en 900.

Landsbond 100 gebruikt een uniek nummer dat evenwel het GMD zelf niet identificeert maar wel een betaling(sopdracht). Vermits zij bovendien meerdere GMD vergoedingen bundelen en vermits die individuele GMD’s niet medegedeeld worden is het zo goed als onmogelijk om na te gaan voor welke patiënten wel al dan niet betaald is. Dit leidt tot frustraties bij bepaalde zorgverstrekkers

De landsbonden 200, 500, 900 en de federatie 306 gebruiken een uniek ID dat het GMD identificeert van die bepaalde patiënt. Mocht dit nummer deel uitmaken van de assurabiliteit-gegevens dan kan bij een betaling de bedoelde patiënt geïdentificeerd worden.

Het ware wenselijk dat alle landsbonden eenzelfde benadering implementeren:

  1. Ieder GMD heeft een uniek ID, op zijn minst uniek binnen elke landsbond;
  2. De begeleidende  mededeling bij een betaling bevat geen naam/voornaam van de patiënt maar wel de unieke ID van het GMD;
  3. Indien de GMD vergoeding voor meerdere patiënten gelijktijdig / in één overschrijving wordt gedaan, dan wordt, in een gerefereerd document, een gedetailleerde lijst van de betrokken GMD’s opgegeven, liefst op basis van een unieke ID;
  4. Bij het opvragen  van de assurabiliteit worden GMD gegevens meegegeven die opgeslagen worden in het medisch dossier.

Wij zijn er van overtuigd dat deze “eenvoudige” maatregelen noodzakelijk zijn en zullen bijdragen tot een efficiëntere verwerking van patiëntgegevens.

Met de meeste hoogachting

Dr. Jos Devlies
Voorzitter
ProRec-BE